عبارت جستجو را وارد کنید

مدرسین ما

علیرضا جلالی

دبیر زبان انگلیسی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

علیرضا جلالی دبیر زبان انگلیسی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی شاغل در دبیرستان های خاص یزد
۲۸ سال سابقه تدریس متخصص زبان کنکور مشاور تحصیلی در آموزشگاه های علمی یزد برگزار کننده همایش های جمع بندی زبان

ENGLISH 90%
BUSINESS MANAGEMENTS 60%
HARDWARE & SOFTWARE 70%
JAVA 80%

مدرسان ما

دیدار با مدرسان حرفه ای ما